SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

                                              

                                              

W Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologiczna w Tucholi  został  wdrożony system zarządzania jakością , jednolity dla województwa kujawsko-pomorskiego, oparty na procedurach ogólnych wprowadzonych zarządzeniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Procedury ogólne zostały opracowane na podstawie  normy PN-EN ISO/IEC 17020: 2006 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.

 

Procedury mają zastosowanie w Oddziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz na stanowisku d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Dla zapewnienia spójności działań w zakresie jakości wdrożone zostały wybrane procedury w pozostałych  komórkach organizacyjnych PSSE.

 

Zasady przeprowadzania inspekcji zostały ujednolicone jako metody znormalizowane i wprowadzone do obowiązkowego stosowania zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Wdrożenie systemu jakości pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu jakości przeprowadzanych inspekcji , które spełniają oczekiwania klientów poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych danych  zawartych w protokółach z kontroli, z zachowaniem poufności.

  

System jakości poddawany jest ciągłej ocenie poprzez prowadzenie auditów wewnętrznych i zewnętrznych.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tucholi, jako jednostka Państwowej  Inspekcji Sanitarnej, realizuje zadania wynikające z przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263, z późn. zm.), służące zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tucholskiego.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi sprawuje nadzór nad warunkami:

-higieny środowiska,

-higieny pracy w zakładach pracy,

-higieny procesów nauczania i wychowania,

-higieny wypoczynku i rekreacji,

-zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku

-higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Nadrzędnym celem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tucholi jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie  Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą :

PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych.”

 

Nasze strategiczne cele jakościowe to:

-dążenie do poprawy stanu sanitarnego powiatu tucholskiego poprzez realizację zadań wynikających z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

-zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym,

-zmniejszenie narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych

-zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia

-optymalizacja procesów zarządzania zapewniająca realizację powierzonych zadań na najwyższym poziomie,

-utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością

-dążenie do wzrostu zadowolenia i zaufania klienta poprzez zapewnienie poufności wyników kontroli oraz ochrony praw własności klienta

-ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników na szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych i w wyniku samokształcenia.

 Mierzalne cele operacyjne ustalane są co roku podczas przeglądu zarządzania.

 

Polityka Jakości jest znana, zrozumiała i przestrzegana, a wysoka jakość pracy jest obowiązkiem i zasadą działania każdego pracownika. Cały personel zna obowiązująca go dokumentację systemową i stosuje ją w praktyce dzięki czemu kontrole przeprowadzane są w sposób rzetelny, wiarygodny, bezstronny i niezależny.

 

Jako Dyrektor deklaruję swoje zaangażowanie w realizację Polityki Jakości zabezpieczenie niezbędnych dla rozwoju środków finansowych oraz zapewniam, że określone cele jakościowe są realizowane we wszystkich komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tucholi.

 

Bazując na fachowej kadrze i stosując ustalone procedury działania jesteśmy w stanie sprostać wyznaczonym celom, służyć radą i zapewnić wysoką jakość działań kontrolnych.

 

Tuchola, 03.09.2012r.

                       

                          

wytworzył: Justyna Szulc

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 14.01.2013.