REGULAMIN

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Tucholi

 

 

 

Rozdział 1

Przepisy Ogólne

 

 

§ 1

 

1.       Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tucholi, zwanej dalej Powiatową Stacją.

2.       Komórką organizacyjną Powiatowej Stacji jest oddział  i samodzielne stanowisko pracy.

3.       Komórką organizacyjną oddziału jest sekcja i jednoosobowe stanowiska pracy.

4.       Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5.       Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tucholi działa w oparciu o przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

6.  Jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa jest Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

     w Tucholi.

7.  Komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa są:

a)      komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej (Oddział Zapobiegającego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia)

b)      komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej (Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, samodzielne stanowiska pracy : Główny księgowy, Radca Prawny).

 

Rozdział 2 

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

1.       Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.

2.       W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Dyrektora.

§ 3

 

1.       Pracą komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji kierują ich kierownicy lub wyznaczone przez Dyrektora osoby.

2.       Kierownik  Oddziału ZiBNS, pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy oraz kierownik Oddziału EA podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

3.       Kierownikowi Oddziału ZiBNS podlegają kierownicy sekcji/pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora do koordynowania sekcją oraz pracownicy zajmujący jednoosobowe stanowiska pracy tegoż oddziału.

4.       W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych, którym mogą być objęte wyznaczone przez Dyrektora komórki organizacyjne.

5.       Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości, wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

6.       W Powiatowej Stacji funkcjonuje system kontroli zarządczej. Za jego skuteczność, efektywność w zakresie podejmowanych działań, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy odpowiada Dyrektor.

7.       Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

8.       Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pełnomocników lub koordynatorów.

9.       Dyrektor może powierzyć wyznaczonym pracownikom wykonanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej, prowadzenie składnicy akt oraz kontaktu z mediami.

 

§ 4

 

1.       Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

2.       Główny Księgowy sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami realizującymi zadania związane z ekonomiczną i finansową obsługą Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

1.       Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2.       W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem załogi i zakładową komisją socjalną.

3.       Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6

 

Powiatowa Stacja  może  prowadzić  niewyodrębnioną  organizacyjnie działalność wykraczającą  poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług w

zakresie szkoleń stanowiących dochody budżetu państwa.

 

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

 

§ 7

 

1.    W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1)        Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

2)        Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

3)        Samodzielne Stanowisko Pracy ds . Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia ,

4)        Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny Księgowy,

5)        Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca  Prawny.

2.    Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)     realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustawy kompetencyjnej.

2)     planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

3)     realizowanie zadań wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Główny Inspektorat Sanitarny.

4)     realizowanie prac problemowych na polecenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego

5)     rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

6)     prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

7)     realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8)     współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,

9)     wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi inspekcjami.

10) współpraca z innymi jednostkami kontrolującymi, jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami administracji rządowej.

11) prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki w szkoleniach zewnętrznych,

12) udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi

13) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji,

14) doskonalenie systemu zarządzania jakością,

15) realizacja celów i zadań zawartych w systemie kontroli zarządczej.

 

 

Rozdział 4

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach

 

§ 8

 

1.    Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru Sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska. Zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny obejmuje w szczególności:

1)     sporządzanie ocen i analiz sprawozdań oraz informacji dotyczących  stanu sanitarnego zakładów pracy znajdujących się pod nadzorem

2)     nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy

3)     prowadzenie postępowań wyjaśniających i wydawanie decyzji dotyczących chorób zawodowych i decyzji dotyczących naruszeń wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy,

4)     prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe,

5)     realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych,

6)     udzielanie porad, informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników,

7)     prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,

8) rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi,

                  9) kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, eksportujące oraz osoby    wprowadzające do obrotu, stosujące substancje chemiczne i ich mieszaniny obowiązków     wynikających z ustawy z 25.02.2011r. o substancjach  chemicznych i ich mieszaninach

10) kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzania do obrotu prekursorów kat.2 i 3 oraz środków biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,

11) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych,

12) ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,

 

13) nadzór sanitarny nad obiektami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,

14) nadzór nad obiektami produkcji i obrotu ( w tym internetu ) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wzbogaconej żywności,

15) nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,

16) realizacja zadań w zakresie doskonalenia i koordynowania systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych ( RASFF),

17) monitorowanie produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po raz pierwszy, prowadzenie sanitarnych kontroli granicznych żywności i przedmiotów użytku w zakresie posiadanych kompetencji

18) ocena systemów GHP/GMP, HACCP oraz stopień ich wdrażania w obiektach,

19) jakościowa i ilościowa ocena jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego w   aspekcie zasad racjonalnego żywienia,

20) ocena jakości zdrowotnej oraz pobór próbek żywności, kosmetyków i przedmiotów użytku oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,

21) prowadzenie postępowania i wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granice.

22) sporządzanie ocen i analiz sprawozdań oraz informacji dotyczących  stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów, prowadzenie postępowania administracyjnego, wydawanie decyzji zatwierdzających obiekty żywnościowo – żywieniowe, decyzji merytorycznych dotyczących stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów

23) prowadzenie wykazu zakładów produkujących, wprowadzających do obrotu żywność, kosmetyki, przedmioty użytku, znajdujących się pod nadzorem

 

      24) nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej objętymi ewidencją                    uwzględniający potrzeby i warunki lokalne oraz stan sanitarny obiektów i środowiska, zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska  

                  25) prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia i w kąpieliskach       zgodnie z wytycznymi GIS ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości poborów próbek         do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenia stosownej dokumentacji,

                  26) doskonalenie prowadzonego systemu informatycznego wspomagającego monitoring      jakości sanitarnej wody zgodnie z zarządzeniem GIS,

                  27) prowadzenie rejestru w ramach systemu informatycznego udzielanych odstępstw,          przekroczeń w zakresie wskaźników jakości wody do spożycia,

                  28) pobór i dostarczenie do laboratorium próbek wody ciepłej w kierunku Legionella sp.,

                  29) analiza wyników badań, kontroli, opracowywanie ocen, opinii, wystąpień, informacji,                      prowadzenie postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, derogacji, postanowień)                   dotyczącego nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej. Prowadzenie postępowania,                   wydawanie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji i postanowień dot. sprowadzania zwłok       

                  z  zagranicy,

 

                  30) prowadzenie nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych poprzez:

a) stałe, systematyczne gromadzenie oraz weryfikację danych epidemiologicznych  dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych, w tym danych o biologicznych czynnikach chorobotwórczych,

b) monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych zdarzeń mogących świadczyć o zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego,

c) prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych i podejmowania działań przeciwepidemicznych.

31) sporządzanie analiz sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, zakażeń i zgonów na       terenie powiatu  oraz opracowywanie innych raportów, sprawozdań i analiz tematycznych dotyczących chorób zakaźnych, zakażeń i realizacji szczepień ochronnych,

      32) prowadzenie ustawowo obowiązujących rejestrów:

 a) podejrzeń lub rozpoznań zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania,

 b) zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników   

 chorobotwórczych,

 c)zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,

      33) prowadzenie magazynu szczepionek dla placówek medycznych,

      34) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w placówkach medycznych w zakresie:

 a) zabezpieczeń przeciwepidemicznych ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i    dezynfekcji

 b) opracowania i wdrożenia procedur sanitarno-higienicznych

 c) realizacji szczepień ochronnych objętych Programem Szczepień Ochronnych, gospodarki      

 preparatami szczepionkowymi oraz warunków przechowywania i transportowania  

 preparatów szczepionkowych

d) monitorowania sytuacji epidemiologicznej szpitala oraz działań podejmowanych w ramach  

 zwalczania zakażeń szpitalnych

e) prawidłowości zgłaszania podejrzeń, zachorowań, zgonów na choroby zakaźne oraz   biologicznych czynników chorobotwórczych,

      35) koordynacja działań przeciwepidemicznych na szczeblu powiatowej stacji,

36) wydawanie zarządzeń i decyzji oraz wystąpień do innych organów w zakresie  zwalczania chorób zakaźnych,

37) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie epidemiologii, działań prozdrowotnych oraz zwalczania chorób zakaźnych  i powodowanych warunkami środowiska,

 

38) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania  i wychowania, higieną procesu nauczania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

39) sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach nauczania i w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

40) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

41) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,

42) wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

43) wydawanie opinii ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

44) uzgadnianie dokumentacji projektowej,

45) kontrola obiektów budowlanych w trakcie budowy,

46) uczestniczenie w dopuszczeniu obiektów budowlanych do użytku,

47) wydawanie opinii innych na wniosek zainteresowanego podmiotu,

48) wydawanie opinii o zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 

2.    Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

 

1)        wykonywanie czynności kancelaryjnych – przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, przesyłek,

2)        prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej,

3)        prowadzenie składnicy akt Powiatowej Stacji,

4)        prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Stacji,

5)        zabezpieczenie transportu dla potrzeb Powiatowej Stacji,

6)        utrzymanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku,

7)        zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności, sprzętu techniczno – gospodarczego, a w szczególności:

a)        zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw   i remontów zarówno sprzętu jak i aparatury poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego,

b)        organizowanie i kontrolowanie przeprowadzanych konserwacji, napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystywania środków rzeczowych   i finansowych,

8)        zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,

9)        prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru oraz sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Powiatową Stację,

10)    zaopatrywanie, zgodnie z procedurami  komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w media, materiały, aparaturę i sprzęty niezbędne dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej  Stacji,

11)    prowadzenie czynności przygotowawczych do inwentaryzacji,

12)    prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych,

13)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

14)    opracowywanie sprawozdań z działalności,

15)    kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

16)    współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystywania funduszu    

            wynagrodzeń,

17)    prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem Zakładowego Funduszu

            Świadczeń Socjalnych,

18)    zapewnienie opieki socjalnej nad pracownikami, ich rodzinami i emerytami

            Powiatowej Stacji,

19)    koordynowanie i kierowanie na szkolenia pracowników Powiatowej Stacji,

20)    udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania i

            funkcjonowania techniki i systemów informatycznych,

                  21) nadzór nad pracą sieci informatycznej w Powiatowej Stacji,

22) nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej Powiatowej Stacji,

     23) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury Powiatowej Stacji,

                 24) usuwanie drobnych usterek i awarii sprzętu informatycznego,

                 25) obsługa narad i konferencji organizowanych przez Powiatową Stację,

                 26) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym:

a)        sporządzanie i przedstawianie raz w roku analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji wraz ze stosownymi wnioskami,

b)        przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, bieżące informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do likwidacji zagrożeń,

c)        opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

d)        szkolenie wstępne z zakresu bhp dla pracowników zatrudnianych w Powiatowej Stacji,

e)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie i rejestrowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

f)         udział w ustalaniu okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyny i badania okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

g)        doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

h)        współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

i)          czuwanie nad przestrzeganiem w Powiatowej Stacji przepisów przeciwpożarowych,

j)          prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniach Powiatowej Stacji

k)        planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń Powiatowej Stacji w podręczny sprzęt gaśniczy, dopilnowanie terminowej kontroli i konserwacji tegoż sprzętu,

l)          wstępny instruktaż i szkolenie informacyjne z zakresu przepisów przeciwpożarowych dla pracowników zatrudnianych w Powiatowej Stacji,

m)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego w Powiatowej Stacji, zgłaszanie Dyrektorowi spostrzeżeń i wniosków w tym zakresie,

n)        współpraca z właściwą komendą straży pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń zajmowanych przez Powiatową Stację,

27) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:

a)        prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością obrony cywilnej,

b)        uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez wojewódzki i powiatowy, miejski  inspektorat  OC,

c)        prowadzenie szkoleń OC zgodnie z harmonogramem i według wytycznych Wojewody ( starosty ) ,

d)       prowadzenie obowiązującej ewidencji i sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej.

 

3.    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo – zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.

    W szczególności:

1)        inicjuje i wytycza kierunki i prowadzi przedsięwzięcia zmierzające do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny  i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne, umiejętności , pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia, w tym:

a)        promuje (propaguje) i wdraża programy i przedsięwzięcia prozdrowotne

b)        poszukuje sprzymierzeńców do realizacji zadań

c) bada poziom wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

                            d) monitoruje ewaluuje (ocenia) efektywność realizowanych programów ,zadań              

 prozdrowotnych

e)zapewnia metodyczną pomoc dla komórek organizacyjnych  Powiatowej Stacji w realizacji zadań oświatowo zdrowotnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

                             f)dba o systematyczny rozwój i udostępnianie bazy pomocy metodycznych  i 

                            informacyjno-edukacyjnych.

2)        udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

3)        udziela merytorycznej i metodycznej pomocy innym jednostkom zajmującym się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia,

4)        prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto– i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej,

5)        współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi ,organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

6)        ocenia działalność oświatowo - zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, szkoły wyższe , zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje.

 

4.    Do zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy należy:

 

1)     sporządzanie planów wydatków i dochodów budżetowych

2)     kontrola i nadzór w zakresie prawidłowo realizowanych zadań gospodarczych w ramach otrzymanego budżetu,

3)     okresowe ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

4)     sporządzanie sprawozdań finansowych

5)     gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą,

6)     współpraca z Urzędem Wojewódzkim  w Bydgoszczy w zakresie spraw finansowych,

7)     nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zadań realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych,

8)     prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń

9)     obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,

10)  sporządzanie deklaracji rozliczeniowej dla ZUS i deklaracji podatku dochodowego dla Urzędu Skarbowego

11)  prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, ewidencji wypłat zasiłków  chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych,

12)  księgowanie dochodów i wydatków budżetowych

13)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych.

 

5.    Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy - Radcy Prawnego należy:

 

1)     udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)     informowanie Dyrektora Stacji oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresie działalności stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3)     informowanie Dyrektora Powiatowej Stacji o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4)     nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji.

5)     nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,

6)     opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,

7)     opiniowanie regulaminów i wzorów formularzy obowiązujących w Powiatowej Stacji,

8)     opiniowanie zarządzeń Dyrektora Stacji,

9)     opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji,

10) opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji innych środków zaskarżenia,

11) występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

12) kompletowanie zbioru przepisów prawnych,

13) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań radcy prawnego Powiatowej Stacji.

§ 9

 

Zakresy  czynności pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy zawarte zostały w pracowniczych kartach kompetencyjnych stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

 

§ 10

 

 

Strukturę komórek Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje i  stanowiska pracy:

1.    Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład, którego wchodzą:

1)        Sekcja Higieny Żywności,  Żywienia i  Przedmiotu Użytku

2)        Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,

3)        Sekcja Nadzoru  nad Obiektami Komunalnymi,

4)        Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych,

5)        Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,

6)        Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

2.    Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.

3.     Samodzielne   Stanowisko Pracy- Radca Prawny.

4.   Samodzielne   Stanowisko Pracy - Główny Księgowy.           

5.      Samodzielne    Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.                       

 

 

§ 11

 

1.    Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

1)        Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego                                      N  

2)        Oddział Ekonomiczny i Administracyjny                                                                     EA                                                                         

3)        Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia            OZ

4)        Samodzielne Stanowisko Pracy- Główny   Księgowy                                                  GK                                 

5)        Samodzielne Stanowisko  Pracy -Radca Prawny                                                          PR                               

1.    Po symbolach wymienionych w pkt. 1, ppkt. 1 dodaje się dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej:

1)        Sekcja  Higieny Żywności,  Żywienia i  Przedmiotów Użytku                                                                                                                        

2)        Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego                                                                         EP

                3)    Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi                                                               HK                                                                          

4)    Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych                                                           HP

5)    Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży                                                                  HD

                 6)   Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego                                               NZ

 

 

2.    Do znakowania akt z zakresu wymienionego poniżej Powiatowa Stacja używa symboli:

1) Statystyki medycznej                                                                                                              OS

2) Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p/poż                                                                            BP

3) Obrony cywilnej                                                                                                                      OC

4) Systemu jakości                                                                                                                         J

5) Kontaktu z mediami                                                                                                                KM

 

3.    Symbol wymieniony w pkt. 1 ppkt. 1 oddziela się od symboli wymienionych w pkt. 2 ppkt. od 1 do 6 znakiem kropki.

 

4.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PIS”.

5.    Powiatowa Stacja dla jednolitego oznakowania  używa symbolu „PSSE”.

 

§ 12

 

W związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektor może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

 

 

§ 13

 

1)   Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 pkt 2 ustala Dyrektor.

2)   Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego oraz Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3)   Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

 

 

 

 

 

Tuchola,  20.08.2015r.

wytworzył: Justyna Szulc

wprowadził: Marek Kuligowski

ostatnia zmiana: 21.08.2015.